Cho hàm số (fleft( x right)) nhận giá trị dương và thỏa mãn (fleft( 0 right)=1, {{left( {f}’left( x right) right)}^{3}}={{e}^{x}}{{left( fleft( x right) right)}^{2}},,forall xin mathbb{R}) Tính (fleft( 3 right))

Chuyển đến thanh công cụ