Before the invention of e-mail and the Internet in 1972, (A) it took people (B) at least one day to (C) cause hand-written letters sent to the (D) rec


 • Câu hỏi:

  Before the invention of e-mail and the Internet in 1972, (A) it took people (B) at least one day to (C) cause hand-written letters sent to the (D) recipients’ homes.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C (cause => have/ get)

  Cấu trúc: have sth done ~ get sth done: nhờ/ sai bảo ai đó làm gì

  “Trước khi phát minh ra e-mail và Internet vào năm 1972, mọi người phải mất ít nhất một ngày mới có thể gửi những bức thư viết tay đến nhà người nhận.” • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ