Unless you come on time, we will go without you


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Unless you come on time, we will go without you.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  “Nếu bạn không đến đúng giờ thì chúng tôi sẽ đi mà không có bạn.”

  B, C, D sai nghĩa

  “Hãy đến đúng giờ hoặc là chúng tôi sẽ đi mà không có bạn.” • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ