Biết rằng đồ thị hàm số (y=left( x-1 right)left( x+1 right)left( {{x}^{2}}-7 right)-m) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ là ({{x}_{1}};{{x}_{2}};{{x}_{3}};{{x}_{4}}.) Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để (frac{1}{1-{{x}_{1}}}+frac{1}{1-{{x}_{2}}}+frac{1}{1-{{x}_{3}}}+frac{1}{1-{{x}_{4}}}>1?)

Biết rằng đồ thị hàm số (y=left( x-1 right)left( x+1 right)left( {{x}^{2}}-7 right)-m) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ là ({{x}_{1}};{{x}_{2}};{{x}_{3}};{{x}_{4}}.) Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để (frac{1}{1-{{x}_{1}}}+frac{1}{1-{{x}_{2}}}+frac{1}{1-{{x}_{3}}}+frac{1}{1-{{x}_{4}}}>1?) – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ