Cho (x,{rm{ }}y) là các số thực dương thoả mãn bất đẳng thức sau đây (log frac{{x + 1}}{{3y + 1}} le 9{y^4} + 6{y^3} – {x^2}{y^2} – 2{y^2}x). Biết (y le 1000), hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên dương (left( {x;y} right)) thoả mãn bất đẳng thức. – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ