Cho 2,24 lit đktc CO vào m gam hỗn hợp MgO, Fe2O3, CuO thu được (m – 0,8) gam chất rắn và hỗn hợp khí X.


 • Câu hỏi:

  Cho 2,24 lit đktc khí CO vào m gam hỗn hợp MgO, Fe2O3, CuO thu được (m – 0,8) gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Các em hãy tính tỷ khối hơi của X so với H2.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng tổng quát CO + Ooxit → CO2.

  mran giam = mO pư = 0,8 g

  ⇒ nO pư = nCO2 = 0,05 mol

  ⇒ X gồm 0,05 mol CO và 0,05 mol CO2.

  ⇒ dX/H2 = 18

  → Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ