Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào 0,2 mol AlCl3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


 • Câu hỏi:

  Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

  Đáp án đúng: C

  nAl3+ = 0,2 mol; nOH = 0,75

  Lập tỉ lệ: OH/Al3+ → kết tủa tan 1 phần

  → nkết tủa = 4nAl3+ – nOH = 0,05 mol → mkết tủa = 3,9 gam.

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Tính V biết khi điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%?
  2. Tiến hành phản ứng nhiệt Al hỗn hợp rắn X chứa 18,56 gam Fe3O4 và 4,32 gam Al trong khí trơ, đến khi phản ứng xảy
  3. Tìm M biết M là kim loại trong số các kim loại sau: Cu Ba, Zn, Mg. Dung dịch muối MCl2 phản ứng với dung dịch Na2CO3 hoặc Na2SO4 tạo kết tủa, nhưng không tạo kết tủa khi phản ứng với dung dịch NaOH.
  4. Thực nghiệm cho thấy Cu tác dụng được với FeCl3 theo phương trình hoá học: Cu + 2 FeCl3 → 2FeCl2 + C
  5. X gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam được cho vào 200ml CuSO4 0,5 M và AgNO3 0,3M. Tính khối lượng chất rắn A thu được?
  6. Cho (Y) gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào 200ml dung dịch (C) chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch (D) và 8,12 gam (E) gồm ba kim loại. Cho (E) tác dụng với HCl dư, ta thu được 0,672 lít H2 (đktc). Tính CM của AgNO3, Cu(NO3)2 trước khi phản ứng.
  7. Ở (20^circ C), một khối sắt hình lập phương cạnh 1 cm nặng 7,87 gam. Trong đó, nguyên tử sắt là các hình cầu chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe rỗng. Nguyên tử khối của Fe là 55,85 (u), số Avogađro ({N_A} = 6,{02.10^{23}}.)Thể tích của mỗi nguyên tử Fe là
  8. Trong ô mạng cơ sở của tinh thể lập phương tâm khối, số nguyên tử kim loại là
  9. Cho 4 nguyên tử với cấu hình mức năng lượng cao nhất là: (1{s^2},3{s^2},3{p^1},3{p^5}.  Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ