Hexapeptit mạch hở X, trong đó C chiếm 47,44%. Khi thủy phân m gam X trong HCl được Y chứa 44,34 gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Hóa

Đặt CTCT của X là: GlyaAlabValc (a + b + c = 6).

Giải phương trình, ta có:

Nhận thấy: a = 3, b = 2 và

Khi đó 44,34 = 3.nX(75 + 36,5) + 2nX(89 + 36,5) + nX(117 + 36,5) → nX = 0,06 → m = 25,8 gam.

→ Đáp án BLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ