Cho biết ({z_1},,{z_2}) là hai trong các số phức thỏa mãn điều kiện (left| {z – i} right| = left| {z – 1} right|) và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 4sqrt 2 ). Gọi (w) là số phức thỏa mãn điều kiện (2left| {w + 2 – i} right| + 3left| {w – 1 + 2i} right| le 6sqrt 2 ). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {w – {z_1}} right| + left| {w – {z_2}} right|) bằng – Sách Toán

Cho biết ({z_1},,{z_2}) là hai trong các số phức thỏa mãn điều kiện (left| {z – i} right| = left| {z – 1} right|) và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 4sqrt 2 ). Gọi (w) là số phức thỏa mãn điều kiện (2left| {w + 2 – i} right| + 3left| {w – 1 + 2i} right| le 6sqrt 2 ). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {w – {z_1}} right| + left| {w – {z_2}} right|) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ