(ĐỀ MINH HỌA LẦN 1-BDG 2021) Xét hai số phức ({z_1},,{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1}} right| = 1,left| {{z_2}} right| = 2) và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = sqrt 3 ). Giá trị lớn nhất của (left| {3{z_1} + {z_2} – 5i} right|) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ