Cho bình nước hình trụ có bán kính đáy ({r_1}) và chiều cao ({h_1}) (có thể bỏ qua chiều dày đáy và thành bình), hai quả nặng (A) và (B) dạng hình cầu đặc có bán kính lần lượt là (r) và (2r). Biết rằng ({h_1} > 2{r_1}), ({r_1} > 2r) và bình đang chứa một lượng nước. Khi ta bỏ quả cầu (A) vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra là (2) lít. Khi ta nhấc quả cầu (A) ra và thả quả cầu (B) vào bình thì thể tích nước tràn ra là (7) lít. Giá trị bán kính (r) bằng – Sách Toán

Cho bình nước hình trụ có bán kính đáy ({r_1}) và chiều cao ({h_1}) (có thể bỏ qua chiều dày đáy và thành bình), hai quả nặng (A) và (B) dạng hình cầu đặc có bán kính lần lượt là (r) và (2r). Biết rằng ({h_1} > 2{r_1}), ({r_1} > 2r) và bình đang chứa một lượng nước. Khi ta bỏ quả cầu (A) vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra là (2) lít. Khi ta nhấc quả cầu (A) ra và thả quả cầu (B) vào bình thì thể tích nước tràn ra là (7) lít. Giá trị bán kính (r) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ