Cho hình trụ (left( T right)) có bán kính đáy và chiều cao đều bằng (R), hai đáy là hai hình tròn (left( O right)) và (left( {O’} right)). Gọi (AA’) và (BB’) là hai đường sinh bất kì của (left( T right)) và (M)là một điểm di động trên đường tròn (left( O right)). Thể tích lớn nhất của khối chóp (M.AA’B’B) bằng bao nhiêu? – Sách Toán

Cho hình trụ (left( T right)) có bán kính đáy và chiều cao đều bằng (R), hai đáy là hai hình tròn (left( O right)) và (left( {O’} right)). Gọi (AA’) và (BB’) là hai đường sinh bất kì của (left( T right)) và (M)là một điểm di động trên đường tròn (left( O right)). Thể tích lớn nhất của khối chóp (M.AA’B’B) bằng bao nhiêu? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ