Cho các phát biểu sau: (a) Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.


 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

       (a) Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

       (b) Các este chỉ được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.

       (c) Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường kiềm nhưng bên trong môi trường axit.

       (d) Anilin phản ứng với axit HCl tạo ra muối phenylamoni clorua.

  Số phát biểu không đúng là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: A

  phát biểu không đúng là (a), (b), (c) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ