Cho các số phức ({rm{w}}), (z) thỏa mãn (left| {{rm{w}} + {rm{i}}} right| = frac{{3sqrt 5 }}{5}) và (5{rm{w}} = left( {2 + {rm{i}}} right)left( {z – 4} right)). Giá trị lớn nhất của biểu thức (P = left| {z – 1 – 2{rm{i}}} right| + left| {z – 5 – 2{rm{i}}} right|) bằng – Sách Toán

Cho các số phức ({rm{w}}), (z) thỏa mãn (left| {{rm{w}} + {rm{i}}} right| = frac{{3sqrt 5 }}{5}) và (5{rm{w}} = left( {2 + {rm{i}}} right)left( {z – 4} right)). Giá trị lớn nhất của biểu thức (P = left| {z – 1 – 2{rm{i}}} right| + left| {z – 5 – 2{rm{i}}} right|) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ