Cho hai số phức (u,v) thỏa mãn (3left| {u – 6i} right| + 3left| {u – 1 – 3i} right| = 5sqrt {10} ,left| {v – 1 + 2i} right| = left| {overline v  + i} right|). Giá trị nhỏ nhất của (left| {u – v} right|) là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ