Cho các số phức ({z_1},) ({z_2}) thoả mãn: (,left| {{z_1}} right|, = ,1,,;,{bar z_2}left[ {{z_2} – (1 – i)} right] + 2 – 6i) là một số thực. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = ,{left| {,{z_2},} right|^2} – left( {{z_1}{{bar z}_2} + {{bar z}_1}{z_2}} right)) là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ