Cho (z) và ({rm{w}}) là các số phức thỏa mãn các điều kiện ({rm{w}}left( {z + 1} right) + iz – 1 = 0) và điểm biểu diễn số phức (z) nằm trên đường tròn ({x^2} + {y^2} = 1). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (T = left| {{rm{w}} + 1 – 2i} right|) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ