Cho các số phức ({z_1}), ({z_2}), (z)thỏa mãn (left| {{z_1} – 4 – 5i} right|, = ,left| {{z_2} – 1} right|, = ,1)và (left| {overline z  + 4i} right|, = ,left| {z – 8 + 4i} right|). Tính (left| {{z_1} – {z_2}} right|)khi biểu thức (P = left| {z – {z_1}} right| + left| {z – {z_2}} right|)đạt giá trị nhỏ nhất. – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ