Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (Delta :frac{x}{2}=frac{y-1}{1}=frac{z+2}{-1}) và mặt phẳng (left( P right):2x-2y-z+3=0). Đường thẳng nằm trong (left( P right)) đồng thời cắt và vuông góc với (Delta ) có phương trình là

Chuyển đến thanh công cụ