Cho các số (p,q) thỏa mãn điều kiện (p > 1,{rm{ }}q > 1,{rm{ }}frac{1}{p} + frac{1}{q} = 1) và các số dương (a,b). Xét hàm số (y = {x^{p – 1}}{rm{ }}left( {x > 0} right)) có đồ thị (left( C right)). Gọi ({S_1}) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (left( C right)), trục hoành, đường thẳng (x = a). Gọi ({S_2}) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (left( C right)), trục tung, đường thẳng (y = b). Gọi (S) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, trục tung và hai đường thẳng (x = a,y = b). Khi so sánh ({S_1} + {S_2}) và (S)ta nhận được bất đẳng thức nào trong các bất đẳng thức dưới đây. – Sách Toán

Cho các số (p,q) thỏa mãn điều kiện (p > 1,{rm{ }}q > 1,{rm{ }}frac{1}{p} + frac{1}{q} = 1) và các số dương (a,b). Xét hàm số (y = {x^{p – 1}}{rm{ }}left( {x > 0} right)) có đồ thị (left( C right)). Gọi ({S_1}) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (left( C right)), trục hoành, đường thẳng (x = a). Gọi ({S_2}) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (left( C right)), trục tung, đường thẳng (y = b). Gọi (S) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, trục tung và hai đường thẳng (x = a,y = b). Khi so sánh ({S_1} + {S_2}) và (S)ta nhận được bất đẳng thức nào trong các bất đẳng thức dưới đây. – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ