Đồ thị hàm số(y = {x^4} – 4{x^2})cắt đường thẳng (d:y = m) tại 4 điểm phân biệt và tạo ra các hình phắng có diện tích ({S_1},)({S_2},)({S_3}) thỏa mãn({S_1} + {S_2} = {S_3}) (như hình vẽ). Giá trị (m) là số hữu tỷ tối giản có dạng (m =  – frac{a}{b}) với(a,,b in mathbb{N}). Giá trị cúa (T = a – b) bằng – Sách Toán

Đồ thị hàm số(y = {x^4} – 4{x^2})cắt đường thẳng (d:y = m) tại 4 điểm phân biệt và tạo ra các hình phắng có diện tích ({S_1},)({S_2},)({S_3}) thỏa mãn({S_1} + {S_2} = {S_3}) (như hình vẽ). Giá trị (m) là số hữu tỷ tối giản có dạng (m =  – frac{a}{b}) với(a,,b in mathbb{N}). Giá trị cúa (T = a – b) bằng – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ