Cho (left( H right)) là hình phẳng giới hạn bởi parabol (y = sqrt 3 {x^2}), cung tròn có phương trình (y = sqrt {4 – {x^2}} ) (với (0 le x le 2)) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (left( H right)) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ