Cho đường thẳng (y = frac{3}{4}x) và parbol (y = frac{1}{2}{x^2} + a) ((a) là tham số thực dương). Gọi ({S_1}), ({S_2}) lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ