Cho hàm số (y = f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng diện tích các hình ((A),(B)) lần lượt bằng (3) và (7). Tích tích phân (int_0^{frac{pi }{2}} {cos x.f(5sin x – 1)dx} ) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ