Cho hai hàm số (fleft( x right) = a{x^3} + b{x^2} + cx – 2) và (gleft( x right) = d{x^2} + ex + 2) với (a,b,c,d,e in mathbb{R}). Biết rằng đồ thị của hàm số (y = fleft( x right)) và (y = gleft( x right)) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là ( – 2; – 1;1) (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị có diện tích bằng? – Sách Toán

Cho hai hàm số (fleft( x right) = a{x^3} + b{x^2} + cx – 2) và (gleft( x right) = d{x^2} + ex + 2) với (a,b,c,d,e in mathbb{R}). Biết rằng đồ thị của hàm số (y = fleft( x right)) và (y = gleft( x right)) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là ( – 2; – 1;1) (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị có diện tích bằng? – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ