Cho hình thang cong (left( H right)) giới hạn bởi các đường(y = {e^x}),(y = 0),(x = 0),(x = ln 4). Đường thẳng(x = k,,(0

Chuyển đến thanh công cụ