Gọi ((H)) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y =  – {x^2} + 4x) và trục hoành. Hai đường thẳng (y = m) và (y = n) chia ((H))thành 3 phần có diện tích bằng nhau( tham khảo hình vẽ). Giá trị của biểu thức (T = {(4 – m)^3} + {(4 – n)^3}) bằng – Sách Toán

Gọi ((H)) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y =  – {x^2} + 4x) và trục hoành. Hai đường thẳng (y = m) và (y = n) chia ((H))thành 3 phần có diện tích bằng nhau( tham khảo hình vẽ). Giá trị của biểu thức (T = {(4 – m)^3} + {(4 – n)^3}) bằng – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ