Cho cây thân cao, quả ngọt (P), tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình


 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P), tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: C

  A: thân cao > > a: thân thấp

  B: quả ngọt > > b: quả chua

  – Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình(left( {A – B – ;{rm{ }}A – bb;{rm{ }}aaB – ;{rm{ }}aabb} right) to ) kiểu gen của P dị hợp tử 2 cặp gen (Aa,Bb)

  – Số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%, và có hoán vị gen với tần số bằng nhau xảy ra nên ta có (4% frac{{ab}}{{ab}} = 20% underline {ab} times 20% underline {ab} to) tần số hoán vị gen (f = 20.2 = 40% to ) C sai • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ