Trong không gian (Oxyz), cho hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 2}}{3} = frac{{y – 2}}{1} = frac{z}{3}) và ({d_2}:frac{{x – 13}}{3} = frac{{y – 6}}{{ – 1}} = frac{{z – 4}}{1}). Đường thẳng cắt và vuông góc với cả hai đường thẳng ({d_1}), ({d_2}) có phương trình là – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz), cho hai đường thẳng ({d_1}:frac{{x – 2}}{3} = frac{{y – 2}}{1} = frac{z}{3}) và ({d_2}:frac{{x – 13}}{3} = frac{{y – 6}}{{ – 1}} = frac{{z – 4}}{1}). Đường thẳng cắt và vuông góc với cả hai đường thẳng ({d_1}), ({d_2}) có phương trình là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ