Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số III như sau:


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

– So sánh nòi 1 và nòi 2

   Nòi 1: ABCDEFGHI         

   Nòi 2: HEFBAGCDI

→ Đột biến đảo đoạn khổng thể biến ABCDEFGH của nòi 1 thành HEFBAGCD của nòi 2

→Nòi 1 không thể phát sinh thành nòi 2 bằng đột biến đảo đoạn

– So sánh nòi 1 và nòi 3

   Nòi 1: ABCDEFGHI

   Nòi 3: ABFEDCGHI

→ Đột biến đảo đoạn biến CDEF của nòi 1 thành FEDC của nòi 3

→ Nòi 1 → Nòi 3

– So sánh nòi 3 và nòi 2

   Nòi 3: ABFEDCGHI

   Nòi 2: HEFBAGCDI

→ Đột biến đảo đoạn khổng thể biến ABFEDCGH của nòi 3 thành HEFBAGCD của nòi 2

→ Nòi 3 không thể phát sinh thành nòi 2 bằng đột biến đảo đoạn

– So sánh nòi 3 và nòi 4

   Nòi 3: ABFEDCGHI

   Nòi 4: ABFEHGCDI

→ Đột biến đảo đoạn biến DCGH của nòi 3 thành HGCD của nòi 4

→ Nòi 3 → Nòi 4

   Vậy trình tự phát sinh các nòi trên là 1 → 3 → 4 → 2Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ