Cho dãy số (un) có số hạng đầu ({u_1} ne 1) và thỏa mãn (log _2^2left( {5{u_1}} right) + log _2^2left( {7{u_1}} right) = log _2^25 + log _2^27). Biết ({u_{n + 1}} = 7{u_n}) với mọi (n ge 1.) Có bao nhiêu giá trị của n (n 1111111) bằng

Cho dãy số (un) có số hạng đầu ({u_1} ne 1) và thỏa mãn (log _2^2left( {5{u_1}} right) + log _2^2left( {7{u_1}} right) = log _2^25 + log _2^27). Biết ({u_{n + 1}} = 7{u_n}) với mọi (n ge 1.) Có bao nhiêu giá trị của n (n 1111111) bằng – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ