Cho (Delta ABC) đều cạnh (a) và nội tiếp đường tròn tâm (O), (AD) là đường kính của đường tròn tâm (O). Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho phần tô đậm quay quanh đường thẳng (AD) bằng:  – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ