Cho hai số phức ({{z}_{1}},{{z}_{2}}) thỏa mãn (left| {{z}_{1}}+1-i right|=2) và ({{z}_{2}}=i{{z}_{1}}). Tìm giá trị nhỏ nhất (m) của biểu thức (left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} right|)?

Chuyển đến thanh công cụ