Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm (Aleft( {2;1;3} right)) và (Bleft( {6;5;5} right)). Xét khối nón (left( N right))có đỉnh(A), đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính(AB). Khi (left( N right))có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (left( N right))có phương trình dạng (2x + by + cz + d = 0). Giá trị của (b + c + d)bằng  – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm (Aleft( {2;1;3} right)) và (Bleft( {6;5;5} right)). Xét khối nón (left( N right))có đỉnh(A), đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính(AB). Khi (left( N right))có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (left( N right))có phương trình dạng (2x + by + cz + d = 0). Giá trị của (b + c + d)bằng  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ