Cho hai số phức (u) và (v) thoả mãn hệ thức (5 – left| {u + 4i – 1} right| = left| {u – 4} right|) và (left| {left( {1 + i} right)v + 1 – i} right| = sqrt 2 ). Gọi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {u – 2iv} right|) lần lượt là (a) và (b). Giá trị của biểu thức (T = left( {a + 5b} right)) bằng – Sách Toán

Cho hai số phức (u) và (v) thoả mãn hệ thức (5 – left| {u + 4i – 1} right| = left| {u – 4} right|) và (left| {left( {1 + i} right)v + 1 – i} right| = sqrt 2 ). Gọi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {u – 2iv} right|) lần lượt là (a) và (b). Giá trị của biểu thức (T = left( {a + 5b} right)) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ