Cho hai số phức ({z_1},,{z_2})thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2} – 9 – 12i} right| = 3)và (left| {{z_1} – 3 – 20i} right| = 7 – left| {{z_2}} right|). Gọi (M,,,m)lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + 2{z_2} + 12 – 15i} right|). Khi đó giá trị ({M^2} – {m^2})bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ