Cho hai số phức ({z_{1,}},,{z_2}) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: (left| {z – 1} right| = sqrt {34} ), (left| {z + 1 + mi} right| = left| {z + m + 2i} right|) (trong đó (m) là số thực) và (left| {{z_1} – {z_2}} right|) là lớn nhất. Khi đó giá trị của (left| {{z_1} + {z_2}} right|) bằng  – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ