Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (Aleft( 2;1;3 right)) và (Bleft( 6;5;5 right).) Xét khối nón (left( N right)) có đỉnh A, đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB. Khi (left( N right)) có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (left( N right)) có phương trình dạng 2x+by+cz+d=0. Giá trị của b+c+d bằng

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (Aleft( 2;1;3 right)) và (Bleft( 6;5;5 right).) Xét khối nón (left( N right)) có đỉnh A, đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB. Khi (left( N right)) có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (left( N right)) có phương trình dạng 2x+by+cz+d=0. Giá trị của b+c+d bằng – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ