Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} + 5} right| = 5) và (left| {{z_2} + 1 – 3i} right| = left| {{z_2} – 3 – 6i} right|.) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (left| {{z_1} – {z_2}} right|) bằng – Sách Toán

Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} + 5} right| = 5) và (left| {{z_2} + 1 – 3i} right| = left| {{z_2} – 3 – 6i} right|.) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (left| {{z_1} – {z_2}} right|) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ