Xét các số phức (z = a + bileft( {a;b in mathbb{R}} right)) thoả mãn điều kiện (left| {z – 4 – 3i} right| = sqrt 5 ).Tính (P = a + b) khi giá trị biểu thức (Q = left| {z + 1 – 3i} right| + left| {z – 1 + i} right|) đạt giá trị lớn nhất. – Sách Toán

Xét các số phức (z = a + bileft( {a;b in mathbb{R}} right)) thoả mãn điều kiện (left| {z – 4 – 3i} right| = sqrt 5 ).Tính (P = a + b) khi giá trị biểu thức (Q = left| {z + 1 – 3i} right| + left| {z – 1 + i} right|) đạt giá trị lớn nhất. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ