Cho hai số phức ({{z}_{1}},{{z}_{2}}) thỏa mãn (left| {{z}_{1}} right|=left| {{z}_{2}} right|=2) và (left| {{z}_{1}}+{{z}_{2}} right|=sqrt{10}). Tìm giá trị lớn nhất của (P=left| left( 2{{z}_{1}}-{{z}_{2}} right)left( 1+sqrt{3}i right)+1-sqrt{3}i right|)

Chuyển đến thanh công cụ