Cho hai số phức (z,,,w)thỏa mãn (left| {z – 3sqrt 2 } right| = sqrt 2 ), (left| {w – 4sqrt 2 i} right| = 2sqrt 2 ). Biết rằng (left| {z – w} right|) đạt giá trị nhỏ nhất khi (z = {z_0}), (w = {w_0}). Tính (left| {3{z_0} – {w_0}} right|). – Sách Toán

Cho hai số phức (z,,,w)thỏa mãn (left| {z – 3sqrt 2 } right| = sqrt 2 ), (left| {w – 4sqrt 2 i} right| = 2sqrt 2 ). Biết rằng (left| {z – w} right|) đạt giá trị nhỏ nhất khi (z = {z_0}), (w = {w_0}). Tính (left| {3{z_0} – {w_0}} right|). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ