Cho số phức (z) thoả mãn (left| {z – 4 – i} right| = left| {z + i} right|). Gọi (z = a + bileft( {a;b in mathbb{R}} right)) là số phức thoả mãn (left| {z – 1 + 3i} right|) nhỏ nhất. Giá trị của biểu thức (T = 2a + 3b) là: – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ