Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số (y = fleft( x right)) có 3 điểm cực trị là ({x_1},{x_2},{x_3}) thỏa mãn ({x_3} – {x_1} = 4) và (fleft( {{x_2}} right) =  – 4), đồ thị nhận đường thẳng (x = {x_2}) làm trục đối xứng. Gọi ({S_1}) và ({S_2}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch như trong hình vẽ. Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số (y = fleft( x right)) có 3 điểm cực trị là ({x_1},{x_2},{x_3}) thỏa mãn ({x_3} – {x_1} = 4) và (fleft( {{x_2}} right) =  – 4), đồ thị nhận đường thẳng (x = {x_2}) làm trục đối xứng. Gọi ({S_1}) và ({S_2}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch như trong hình vẽ. Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ