Cho hàm số bậc bốn (y = f(x)) có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Biết hàm số đạt cực trị tại các điểm({x_1};,{x_2};,{x_3}) sao cho ({x_1} + {x_2} + {x_3} = 2sqrt 2 ) và (f({x_1}) + f({x_2}) + f({x_3}) = 4), đồ thị nhận đường thẳng (x = {x_2}) làm trục đối xứng. Gọi ({S_1};,{S_2}) là diện tích hai hình phẳng được gạch như hình vẽ bên. Tính tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) – Sách Toán

Cho hàm số bậc bốn (y = f(x)) có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Biết hàm số đạt cực trị tại các điểm({x_1};,{x_2};,{x_3}) sao cho ({x_1} + {x_2} + {x_3} = 2sqrt 2 ) và (f({x_1}) + f({x_2}) + f({x_3}) = 4), đồ thị nhận đường thẳng (x = {x_2}) làm trục đối xứng. Gọi ({S_1};,{S_2}) là diện tích hai hình phẳng được gạch như hình vẽ bên. Tính tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ