Cho đồ thị hàm bậc bốn (y = fleft( x right)) như hình vẽ minh họa bên dưới. Biết hàm số đạt cực trị lần lượt tại ba điểm ({x_1}{kern 1pt} ,{kern 1pt} {kern 1pt} {x_2}{kern 1pt} ,{kern 1pt} {kern 1pt} {x_3}) thỏa mãn ({x_3} = {x_1} + 4) và (fleft( {{x_2}} right) = 1), đồ thị đối xứng qua đường thẳng (x = {x_2}). Gọi ({S_1})và ({S_2}) là diện tích của hình phẳng được xác định như trong hình. Tính tỉ số (frac{{24{S_1}}}{{{S_2}}}). – Sách Toán

Cho đồ thị hàm bậc bốn (y = fleft( x right)) như hình vẽ minh họa bên dưới. Biết hàm số đạt cực trị lần lượt tại ba điểm ({x_1}{kern 1pt} ,{kern 1pt} {kern 1pt} {x_2}{kern 1pt} ,{kern 1pt} {kern 1pt} {x_3}) thỏa mãn ({x_3} = {x_1} + 4) và (fleft( {{x_2}} right) = 1), đồ thị đối xứng qua đường thẳng (x = {x_2}). Gọi ({S_1})và ({S_2}) là diện tích của hình phẳng được xác định như trong hình. Tính tỉ số (frac{{24{S_1}}}{{{S_2}}}). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ