Cho hàm số (fleft( x right)) biết hàm số (y={{f}’}'(x)) là hàm đa thức bậc 4 có đồ thị như hình vẽ. ​ Đặt (g(x)=2fleft( frac{1}{2}{{x}^{2}} right)+fleft( -{{x}^{2}}+6 right)), biết rằng (g(0)>0) và (gleft( 2 right)

Cho hàm số (fleft( x right)) biết hàm số (y={{f}’}'(x)) là hàm đa thức bậc 4 có đồ thị như hình vẽ. ​ Đặt (g(x)=2fleft( frac{1}{2}{{x}^{2}} right)+fleft( -{{x}^{2}}+6 right)), biết rằng (g(0)>0) và (gleft( 2 right) – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ