Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình bên dưới. Giá trị lớn nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^2}} right) – frac{1}{2}{x^4} – 2{x^2}) trên đoạn (left[ { – 1;1} right]) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ