Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số (gleft( x right) = 2fleft( {2x} right) – 4x) trên đoạn (left[ { – frac{1}{2};1} right]) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ