Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {2x – 3} right) – 2{x^2} + 6x) trên đoạn (left[ {frac{1}{2};frac{7}{2}} right]) bằng – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {2x – 3} right) – 2{x^2} + 6x) trên đoạn (left[ {frac{1}{2};frac{7}{2}} right]) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ